Regulamin

Definicje

Administrator – Marek Bachmatiuk ul.Widok 19/8, 70-773 Szczecin, adres e-mail: bok@dziwnowek.net.pl, tel.793724577

Serwis – internetowy serwis bazy noclegowej w domenie dziwnowek.net.pl, którego właścicielem jest Administrator.

Użytkownik - osoba która korzysta z funkcjonalności Serwisu oraz korzystająca z formularza zapytania o nocleg ogłoszeniodawcy

Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronach Serwisu przez Panel Klienta Treści dotyczące prezentacji i promocji swojego Obiektu .

Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obiekt noclegowy - obiekt świadczący usługi hotelowe, wypoczynku i rekreacji .

Oferta - wszelkie Treści, zamieszczone przez Ogłoszeniodawców w Serwisie.

Abonament – roczna opłata za świadczone usługi ogłoszeniowe w Serwisie Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z cennikiem.

Panel Klienta – podstrona Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, służąca do administrowania ofertą Obiektu.

Regulamin - niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu Administratora.

Treści – teksty ofert noclegowych, zdjęcia, materiały wideo, zamieszczone i publikowane w Serwisie przez Użytkowników.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Administratora na rzecz Ogłoszeniodawców (publikowanie ofert noclegowych oraz zapytań ich dotyczących)
 2. Administrator świadczy Użytkownikom swoje usługi wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i politykę prywatności.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym regulaminie.

Rejestracja w serwisie.

 1. Rejestracja w serwisie Administratora jest bezpłatna.
 2. Użytkownik samodzielnie rejestruje się w serwisie Administratora przez wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracji, jednocześnie oświadczając, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z prawem.
 3. Administrator na życzenie Użytkownika może dokonać rejestracji i założyć konto na podstawie dostarczonych Treści lub wskazania strony WWW na której się znajdują.

Publikowanie treści i korzystanie z serwisu.

 1. Oferty Użytkownikóww - Ogłoszeniodawców w Serwisie publikowane są w formie bezpłatnej lub płatnej po wykupieniu rocznego abonamentu.
 2. Po po okresie obowiązywania abonamentu, oferta Ogłoszeniodawcy nię będzie wyświetlana .
 3. Użytkownik oświadcza, że publikowane Treści są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego Treści oraz zdjęć, materiałów wideo i wyraża zgodę na zamieszczenie ich w serwisie Administratora.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na publikację jego Treści w Serwisie na czas nieokreślony.
 6. Jeśli Administrator znajdzie błędy w Treści zamieszczonych przez Użytkownika to ma prawo do ich poprawienia bez potrzeby powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
 7. Użytkownik samodzielnie aktualizuje własne Treści, poprzez zalogowanie się na konto administracyjne.
 8. Użytkownik zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją Ofertę noclegową.
 9. Na wyraźne życzenie Użytkownika, Administrator może dokonać bezpłatnie aktualizacji oferty Użytkownika.
 10. Użytkownik może dodać własną pisemną opinię i ocenę dotyczącą Obiektu, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług danego Obiektu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Treści, które zostały zamieszczone w sposób niezgodny z Regulaminem.

Odpowiedzialność i zobowiązania.

 1. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane Treści w serwisie Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane w serwisie przez Użytkowników oraz nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartych umów pomiędzy nimi.
 3. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za rzetelność zamieszczonych Treści w Serwisie Administratora.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w Serwisie Administratora.
 5. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z ofertą obiektu Użytkownika.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji oferty Ogłoszeniodawcy z przyczyn nie zależnych od Administratora - awarie serwera, włamania na serwer itp.

Opłaty abonamentowe i rozliczenia.

 1. Opłata za umieszczenie i publikację oferty noclegowej Ogłoszeniodawcy w Serwisie Administratora, pobierana jest "z góry" w formie rocznego abonamentu, który rozpoczyna się od daty udostępnienia pełnej oferty Ogłoszeniodawcy.
 2. Opłaty za wybrany roczny abonament Oferty Ogłoszeniodawcy należy dokonywać przelewem na konto bankowe - Małgorzata Bachmatiuk Bank: Credit agricole Nr konta: 14194010765510263000000000
 3. Tytuł wpłaty na przelewie bankowym powinien zawierać email, nazwę obiektu Ogłoszeniodawcy lub numer ID oferty(dane dostępne w panelu klienta)
 4. Po otrzymaniu należnej kwoty, na życzenie Ogłoszeniodawca Administrator wystawi fakturę bez VAT na podane dane ogłoszeniodawcy.
 5. W celu przedłużenia abonamentu dotyczącego emisji oferty Ogłoszeniodawcy na kolejny rok, Ogłoszeniodawca przed dniem zakończenia ważności opłaca wybrany abonament.

Zawarcie umowy i prawo odstąpienia

 1. Do zawarcia umowy Ogłoszeniodawcy z Administratorem dochodzi z chwilą wykupienia jednej z usług Serwisu po dokonanej wcześniej rejestracji i założenia konta Obiektu.
 2. Umowa Ogłoszeniodawcy z Administratorem o świadczenie usługi obowiązuje do końca trwania tej usługi.
 3. Ogłoszeniodawca mający status konsumenta, tj. będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zakupu usługi bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 4. Cena zapłacona za Usługę zostanie zwrócona na stosowne konto bankowe Ogłoszeniodawcy bezpośrednio przelewem na jego konto bankowe.

Zasady reklamacji

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Serwis płatnej usługi w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia.
 2. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
  • dane Użytkownika w celu jego identyfikacji,
  • nazwę i rodzaj usługi, któ;rej reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail na adres bok@dziwnowek.net.pl lub listownie na adres Administratora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 5. Administrator przedstawi na piśmie sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.